Gizlilik Politikası

Kişisel Veri Tanımı

 

KVKK’ya göre kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, kimlik numarası, e-mail adresi, ikametgah/teslimat adresi, telefon numarası gibi bilgiler olup; kişiyi belirlenebilir kılma özelliklerine haiz olmaları nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

 

Veri Sorumlusu Tanımı ve Verilerin Toplanma Yöntemi

 

COLORFULLCLİPS  veri sorumlusu sıfatıyla, Web Sitesi üzerinden yapılan alışveriş yaparken ilgili kişilerin belirtilen alanları doldurması ile, sitede yer alan çerezlerle ilgili kişilerin siteye üye olmak istemeleri halinde üye olurken belirtilen alanları doldurmasıyla kendisine aktarılan kişisel verileri kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebiyle yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.

 

Toplanan Kişisel Veriler

 

Web Sitesi üzerinde alışveriş yapacak kişilerin, adı, soyadı, kimlik numarası, adresi, iletişim bilgileri, siteye üye olacak kişilerin adı soyadı, adresi, doğum tarihi, cinsiyeti, iletişim bilgileri, alışveriş geçmişi, müşteri işlem bilgileri (satın alınan ürün, teslim biçimi, işlem tarihi, tercih edilen ödeme türü) toplanan kişisel veriler kapsamındadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebep

 

COLORFULLCLİPS aşağıdaki amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun m. 5 ve m. 6 hükümlerinde belirtilen hukuki sebeplere göre kişisel veri işlemektedir.

 

Bu çerçevede COLORFULLCLİPS , ticari faaliyetlerinin yürütülmesi,COLORFULLCLİPS ,  Web Sitesinden alışveriş yapan kimselerin siparişlerinin yerine getirilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin ifası, mesafeli satış sözleşmesi kaynaklı hak ve borçların temini, siteden üyelere sunulan hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak için üye kişisel verilerini işler ve ilgili alıcı grubu ile paylaşır. COLORFULLCLİPS, internet sitesinden faydalanılmasını artırmak, site üzerinden sunulan hizmetlerin güvenliğini sağlamak için kişisel veri işlemekte ve ayrıca 5651 sayılı kanun çerçevesindeki yükümlülükleri yerine getirmek için site trafik bilgilerini saklamaktadır.

 

Bu veri işleme faaliyetleri, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve trafik bilgilerinin saklanması açısından kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

 

COLORFULLCLİPS, ilgili kişinin kendisine ayrıca elektronik ticari iletişim izni vermesi halinde ilgili kampanya bilgilerini tercih edilen iletişim adresine bu iletişimin sağlanması için üçüncü kişi çözüm ortağı aracılığıyla pazarlama amaçlı olarak iletir. Bu veri işleme faaliyetinde hukuki sebep ilgili kişinin açık rızasıdır.

  

İnternet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri,COLORFULLCLİPS  pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde, üye alışkanlıklarına göre planlanmış önerilerin geliştirilmesinde kullanılır. Bunun için COLORFULLCLİPS çerez politikasında da ayrıca açıklamalar yer almaktadır. Site ziyaretçileri istedikleri çerezleri Çerez politikasında da belirtilen yöntemleri kullanarak istedikleri zaman silebilirler.

 

Kişisel Veri Alıcı Grupları

 

COLORFULLCLİPS yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlar gerektirdiği ölçüde veri işleme sebeplerini dikkate alarak şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,

 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve veri işleme sebeplerine dikkat ederek Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarına 6698 sayılı Kanun m. 8 ve m. 9 hükümlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde (lojistik firmaları, müşteri hizmetleri servisi veren çağrı merkezi firması, veri tabanı ve altyapı sağlayıcı firmalar, sms ve mail gönderimi hizmeti veren firmalar), KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

COLORFULLCLİPS, mahkemelerin ve kanunen kendisinden bilgi talep etmeye yetkili idari ve adli makamların (tüketici hakem heyetleri, mahkemeler vb.) usulüne uygun talepleri gereği veri aktarımı yapabilmektedir.

 

COLORFULLCLİPS  Web Sitesi üzerinden topladığı kişisel veriler, yurt içinde bulunan güvenli bulut veri tabanında saklanmaktadır.

 

Elektronik İleti Yoluyla Pazarlama

 

Veri sahibinin alışveriş alışkanlıkları, ile kişisel verilerinin analizi suretiyle kişiye özel indirim veya puan kampanyalarının belirlenmesi, müşterinin beğenisine uygun ürünün tespit edilmesi bu bilgilerin ad, soyad ve iletişim bilgisi ile eşleştirilmesi, kişinin iletişim adresine bu içeriğin aktarılması için üçüncü kişi çözüm ortağı aracılığı ile aktarılması için veri sahibinin açık rızası alınmaktadır.

 

COLORFULLCLİPS ilgili kişinin kendisine elektronik ticari iletişim izni vermesi halinde ilgili kampanya bilgilerini tercih edilen iletişim adresine bu hususta hizmet aldığı firmalar aracılığı ile pazarlama amaçlı olarak iletir.

 

İlgili Kişilerin Hakları

 

İlgili Kişiler, 

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 6698 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.

 

İlgili Kişilerin Haklarını Kullanmak İçin Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

 

6698 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, ad soyad, yazılı başvurularda imza, talep konusu, tebligata elverişli adres, TC Kimlik Numarası, bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası içerecek şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve COLORFULLCLİPS sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, shopnunubaby@gmail.com.com gönderecekleri elektronik posta ile başvuru yapılmalıdır. Başvurular Nunu Baby tarafından başvurunun Nunu Baby’e ulaşmasından itibaren 30 gün içinde yanıtlanır.

 

Değişiklikler

 

COLORFULLCLİPS; gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya ve benzerlerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.